Klachtenprocedure

In het kader van de Wet Aanpak Schijnconstructies dient elke onderneming te beschikken over een klachtenprocedure voor het behandelen van klachten ten aanzien van het verschuldigde loon en/of af te dragen pensioen binnen de eigen onderneming.

Doel en verwerkingsgebied:
Doel is om middels het hanteren van deze procedure klachten te voorkomen met betrekking op verschuldigd loon en af te dragen pensioen. Dit protocol is bestemd voor alle medewerkers die direct of indirect werkzaam zijn voor Interdistri.

Klachtenprocedure:
1. Een klager kan zich wenden tot de Directie met het verzoek om een persoonlijke afspraak waarin het probleem wordt besproken. Indien de klacht niet direct kan worden opgelost dan kan deze schriftelijk ingediend worden via onderstaande formulier.

De ingediende klacht wordt geregistreerd in de actielijst t.b.v. het verbetermanagement.
Binnen 15 werkdagen na ontvangst wordt vastgesteld of de klacht gegrond dan wel ongegrond is op basis van de 4-O systematiek.
Indien de klacht ongegrond is, worden de betrokkenen omtrent de klacht geïnformeerd.
Indien de klacht gegrond is, wordt de klacht gemeld aan de inspectie instelling binnen 30 dagen na vaststelling van de gegrondheid.

Wij geven bij de inspectie-instelling aan, welke verbeteringen en actiepunten ondernomen worden om gehoor te geven aan de klacht die is ingediend. Dit wordt ook op de actielijst verbetermanagement en verbeterformulier verwerkt. Indien de klacht gebonden is aan materiële of structurele risico’s, kan het zo zijn dat er geen maatregelen worden doorgevoerd.

De afzender van de klacht, wordt geïnformeerd omtrent de genomen corrigerende- en herstelmaatregelen.

De inspectie-instelling wordt vervolgens ook geïnformeerd over afhandeling van de binnenkomende, gegronde klachten.

De gehele klachtenprocedure wordt vervolgens, na afhandeling of de ongegrondheid verklaring, voor een periode van vijf jaar bewaard ten kantore van Interdistri.

AVG
Wij zullen ten alle tijden naar de laatste AVG richtlijnen met persoonlijke gegevens en eventuele klacht omgaan.
    Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing: Vervoer: De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, in geval van grensoverschrijdend vervoer van zaken over de weg in aanvulling op het CMR-verdrag. Op opslag en physical distribution: De Physical Distribution voorwaarden 2000 gedeponeerd op 1 september 2000 ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam (nr. 177/2000) en Rotterdam (nr. 116/2000). Betalingen: Voor werkzaamheden waarop bovengenoemde voorwaarden niet van toepassing zijn gelden de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te s-Gravenhage op 2 juli 2002, aktenummer 69/2002. Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. De voorwaarden worden op verzoek toegestuurd.